• Central Registration Haitian

   

  W E S T B U R Y   P U B L I C   S C H O O L S

  Plas Enskripsyon Santral

   545 Dryden Street

  Westbury, NY 11590 

  (516) 876-5100 (ofis)

  (516) 874-1695 (faks)

   

  Byenveni nan lekol Piblik nan Westbury! Lekòl Westbury etabli yon ofis santral pou enskri nouvo elèv ki abite nan distri a. Distri a bay bon akèy a tout fanmi nan kominote a pou tout ki gen swaf aprann. Distri a te fè revizyon nan jan yo anrejistrasyon ak swiv règleman avek amannman ki soti nan Regulations of the Commissioner of Education (8 NYCRR 100.2(y)). Voye tout plént ki konsène anrejistrasyon nan ofis Avoka Jeneral pa lapos 120 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10271, pa telefòn (212) 416-8250, oswa pa imèl nan civil.rights@ag.ny.gov. Ou ka tou voye konsène sou anrejistrasyon, pasman akademik nan depatman edikasyon leta pa la pos nan ofis Edikasyon Bileng ak Langaj Mondyal, 55 Hanson Place, Room 594, Brooklyn, NY 11217, pa telefòn (718) 722-2445 oswa pa imèl nan OBEFLS@nysed.gov

   

  ENSKRIPSYON

   

  Rejistrasyon opere lendi a jedi de 8:30 maten jiska 11:30 maten. Ti moun ki abite nan distri a epi yo gen 5 an (vè 1ye desam e ki gen mwens ke 21 an dwe ale nan lekòl kélkeswa sitiyasyon imigrasyon oswa la konpetans nan lang anglè . Anplis de sa, lekòl Westbury gen yon mwatye jounen pwogram prematenél. Yon jan pou ti moun nan ka patisipe nan pwogram sa-a, ti moun nan dwe gen 4 an vè 1ye desanm epi tou abite nan distri a. 

                                                        

  Pou ou jwenn aksè a yon pake pou anrejistre yon ti moun ki fèt antre, tanpri klike sou lyen saa: Pakèt registasyon.

                           

  Chanjman Adres

  Si yon fanmi demenaje nan yon nouvo rezidans nan distri Westbury pandan ane ya, Paran dwe konplete pakè chanjanm adrés la. Sa enpótan anpil ke lekòl dwe genyen enfòmasyon kouran tout tan. Kòm rezilta,nou mande si adrés lakay , nimero telefòn oswa kontak ijans chanje, kontakte imediatman ofis anrejistrasion santral . Tanpri klike sou lyen saa: Chanjman Adres