• 02/06/2017: Westbury School District


  Family Engagement Survey

  Last week you received a letter regarding the Family Engagement Survey. This is a reminder that we need your collaboration in completing the survey in an effort to support our Districts Comprehensive Improvement Plan. Please go to the Westbury School District website @ www.westburyschools.org to view the letter with the details of the survey and the password to access the survey.  We appreciate your feedback as it is critical to our success.

  Please note that all of the information collected is completely anonymous

  Thank you,

  Dr. Mary A. Lagnado

  Superintendent of Schools

  ************************************************************************************************************************************************************************

  La semana pasada usted recibió una carta con respecto a LaEncuesta de Participación Familiar.  Este es un recordatoriode que necesitamos su colaboración tomando la encuesta  para apoyar el Plan de Mejoramiento Integral del Distrito.  Por favor visite la página web del Distrito Escolar de Westbury www.westburyschools.org donde podrá leer la carta que incluye los detalles de la encuesta y la clave para obtener acceso a la encuesta.  Apreciamos su colaboración, la cual es de suma importancia para el éxito del distrito.  

  Tenga en cuenta que la información que se recopile será completamente anónima.  

  Atentamente,

  Dr. Mary A. Lagnado

  Superintendente de las Escuelas

  ************************************************************************************************************************************************************************ 

  Semèn pase a ou te resevwa yon lèt konsènan Angajman Sondaj sou Fanmi. Sa a se yon rapèl ke nou bezwen kolaborasyon ou nan ranpli sondaj la nan yon efò sipòte Distri nou an nan Plan Amelyorasyon Konpreansif. Tanpri, ale nan sit entènèt Westbury Distri Lekòl @ www.westburyschools.org epi li lèt la ak detay yo nan sondaj la ak modpas pou jwenn aksè nan sondaj la. Nou apresye fidbak ou kòm li enpòtan nan reyisit nou an.

  Tanpri sonje ke tout enfòmasyon ki kolekte se konplètman anonim.

  Mèsi,                                                                                     

  Dr. Mary A. Lagnado                                                                                                           

  Sipèentandan Lekòl yo

  ************************************************************************************************************************************************************************